...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0

راهنمای اندازه گیری اندام برای رسم الگوی لباس

 دراندازه گیری اندام بهتر است متر را به صورت کاملا چسبان و اندامی، از دور اندام عبور دهیم و آزادی را در مرحله الگوسازی اضافه نمایید.


1) دور سینه : برای اندازه گیری دور سینه کافیست، متر را دور سینه قرار دهید، طوریکه از برجسته ترین قسمت سینه عبور کند.


2) دور کمر : محل دقیق کمر در راستای خط آرنج قرار دارد و باریک ترین قسمت اندام بالاتنه است. متر را از دور کمر عبور دهید و مقدار آن را اندازه گیری نمایید.


3) دورباسن : متر باید از برجسته ترین قسمت باسن عبور کند. برای خانم هایی که ایراد اندامی شکم برجسته دارند، باید متر را دورباسن طوری قرار دهید که در قسمت پشت روی برجستگی قرار بگیرد و در قسمت جلو دو سر متر را روی ناف به هم برسانید و اندازه گیری نمایید.


4) دور گردن : متر را دور گردن حلقه کنید، دقیقا در انتهایی ترین قسمتی که گردن به تنه وصل می شود. در قسمت گودی گردن در جلو طرفین متر را به هم برسانید و اندازه گیری نمایید.


5) طول سرشانه : اندازه گیری را از گوشه گردن تا انتهای سرشانه یا برجستگی استخوان اتصال دست به شانه انجام دهید.


6) کارور جلو : از محل شروع زیر بغل و اتصال دست به تنه در سمت راست اندام در جلو تا سمت چپ اندام، دقیقا در همین محل، کارور جلو را اندازه گیری نمایید.


7) کارور پشت : دقیقا مراحل مشابه کارور جلو انجام خواهد شد، منتها در پشت اندام. کارور پشت به طور معمول یک الی دو سانت بیشتر از کارور جلوست.


8) فاصله سینه : اندازه گیری از برجستگی و نوک یک سینه تا همان محل در دیگری انجام می شود.


9) قد و بلندی سینه : از گوشه سرشانه و گردن تا برجستگی نوک سینه را اندازه گیری نمایید.


10) قد بالاتنه جلو : از گوشه سرشانه و گردن تا خط کمر در قسمت جلو اندام را اندازه گیری نمایید، طوریکه متر از روی سینه عبور کند.

page3


11) قد بالاتنه پشت : از مهره برجسته گردن در مرکز پشت تا خط کمر را اندازه گیری نمایید. اندازه بالاتنه پشت غالبا دو الی سه سانتی متر از بالاتنه جلو کمتر است.


12) بلندی کف حلقه : از مهره برجسته گردن در مرکز پشت تا خط سینه را اندازه گیری نمایید. نحوه و جایگاه اندازه گیری بلندی کف حلقه در متد های مختلف متفاوت است.


13) بلندی باسن : فاصله بین خط کمر تا برجستگی باسن را اندازه گیری نمایید.


14) قد آستین : فاصله بین انتهای سرشانه و ابتدای دست را تا دور مچ اندازه گیری نمایید. به دست از قسمت آرنج زاویه نود درجه بدهید.


15) دوربازو : متر را از برجسته ترین قسمت بازو عبور دهید و اندازه گیری نمایید.


16) دورمچ : متر را از قطورترین قسمت در بالای انگشتان عبور دهید و اندازه گیری نمایید.


17) دور ران : محل دقیق ران چهار الی پنج سانتی متر پایین تر از فاق است. بهتر است این اندازه گیری به صورت نشسته، وقتی زانو زاویه نود درجه دارد، انجام شود.


18) دور زانو : بهتر است برای این اندازه گیری نیز زانو زاویه نود درجه داشته باشد.


19) دور مچ : برای اندازه گیری دور مچ پا متر را از دور پاشنه عبور دهید و قطورترین قسمت را اندازه گیری نمایید.


20) قد داخل پا یا آنتی ژامپ : یک خط کش زیر فاق و بین دو پا قرار دهید، حال فاصله بین لبه ی بالایی خط کش تا زمین را اندازه گیری نمایید.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.